REKLAMAČNÝ PORIADOK

Na dodaný tovar poskytujeme záruku v lehote uvedenej podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností výrobku, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný výrobok určený, nevhodnej, či zanedbanej základnej údržby alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho. Reklamačnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, tj. dobu, po ktorú pri správnom používaní a ošetrovaní môže, vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania výrobok vydržať. Právo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené ihneď, bez zbytočného odkladu po zistení závady. Prípadné pokračujúce používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie výrobku.

Kupujúci je povinný si bezprostredne po doručení a prevzatí tovaru prehliadnuť a skontrolovať kompletnosť a stav doručenej zásielky.

. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný spísať záznam o poškodení tovaru za prítomnosti dopravcu. Výhrady a rozsah poškodenia tovaru uvedie kupujúci do škodového zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí šetrenia škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

V prípade poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník povinný oznámiť nám túto skutočnosť do 24 hodín. Prípadné neskoršie reklamácie žiaľ nebude možné uznať. 

Reklamáciu si zákazník môže uplatniť:

 • telefonicky v pracovných dňoch od 08:00 do 17:00 na telefónnom čísle 0908 994 113
 • e-mailom info@zvaracka.eu
 • zanechaním WhatsApp správy na čísle 0908 994 113
 • poštou zaslaním tovaru na našu adresu. VILBO s.r.o., Partizánska 474/57, 962 12 Detva
 • prepravnou spoločnosťou zaslaním tovaru na našu adresu. VILBO s.r.o., Partizánska 474/57, 962 12 Detva
 • odovzdanie osobne na jednu z našich prevádzok
 • využitie našej nadštandartnej služby (viac info na konci reklamačného poriadku)

Nezabudnite uviesť závady, ktoré reklamujete s popisom, kedy a ako sa závada prejavuje, ak si to typ závady vyžaduje. Tovar posielajte očistený so záručným listom a dokladom o kúpe (postačí aj kópia dokladu o kúpe).
Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na nami určené miesto v SR. Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopravíme na Vašu adresu v SR na naše náklady. O vybavení reklamácie vás budeme informovať telefonicky, alebo mailom. Zároveň Vám v zákonnej lehote vystavíme potvrdenie o vybavení reklamácie. Obchodné podmienky platia podľa aktuálneho občianského zákonníka.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je vhodné zaslať písomne (poštou) alebo osobne.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu, najneskôr však momentom, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. 

  Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový. 

  Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,

  2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,

  3. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, 

  4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,

  5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

  Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.

  Adresa pre osobné zaslanie reklamácie:
  VILBO s.r.o. - Zvaracka.eu

  Partizánska 474/57, 

  962 12 Detva

  -------------------------------------------

  POSTUP REKLAMÁCIE DO 24 HODÍN OD OBDRŽANIA (POŠKODENÝ VÝROBOK)

  Upozorňujeme Vás, že v prípade doručenia poškodených produktov, je možné reklamáciu si uplatniť do 24 hodín (1 kalendárny deň) odo dňa doručenia zásielky! V prípade poškodených produktov, ktoré budú nahlásené po tejto lehote, žiaľ, nie je možné akceptovať reklamáciu na fyzické poškodenie. Časový horizont 24 hodín (1 kalendárny deň) sa počíta od dátumu obdržania výrobku po prvé nahlásenie problému.

  POSTUP REKLAMÁCIE V PRÍPADE DORUČENIA POŠKODENÉHO VÝROBKU JE NASLEDOVNÝ:

  Prosíme Vás, pripravte si fotografie o balení zásielky, aby sme mali k dispozícii fotodokumentáciu stavu balenia v ktorom Vám prišla zásielka. Urobte fotografie prosím aj v prípade, ak je balenie zásielky zvonka v neporušenom stave, je to fotodokumentácia zásielky.

  Ak ste danú zásielku rozbalili, prosíme Vás, urobte fotografie o vnútornom balení zásielky. Prosím Vás urobte aj fotografie poškodenia.
  Dané fotografie nám odošlite. Prosíme o kontakt emailom na: info@zvaracka.eu

  Následne ste povinný osobne ohlásiť poškodenie u prepravnej spoločnosti UPS - Slovak Parcel Servis.

  Dôležité!!! Pri ohlásení si pripravte číslo zásielky (nájdete ho na doručovacom štítku balíku)

  Ohlásenie prebieha prostredníctvom nasledovného odkazu: Reklamácia poškodeného tovaru prepravou

   

  Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme, a urobíme čo je v našich silách aby ste mali vašu reklamáciu čím skôr vybavenú.  

  -------------------------------------------

  PRE VYBAVENIE SERVISU/OPRAVY V ZÁRUČNEJ DOBE VYUŽITE NAŠU NADŠTANDARTNÚ SLUŽBU A OBJEDNAJTE SI KURIÉRA PRE VYZDVIHNUTIE ZÁSIELKY U VÁS.

  Stačí iba jedno, oboznámiť nás kde sa poškodená vec (tovar) nachádza a my vybavíme všetko za Vás.

  Objednáme kuriéra, ktorý vyzdvihne tovar na mieste, ktoré si sami určíte. Následne Vám tovar doručí kdekoľvek v rámci celej Slovenskej republiky.

  Poplatok za objednanie/doručenie je 10,00 € s DPH (platí sa pri následnom prevzatí tovaru)

  Uvedená služba sa nevstahuje na veľké stroje a zváračky presahujúce 40 kg. 

   

   

  Reklamačný formulár:

  Nevypĺňajte toto pole: