Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

Firma: VILBO s.r.o.
IČO: 46099930
Sídlo: Sadová 1108/39 922 03 Vrbové
E-mail: vilbo@vilbo.eu
Telefon: +421907224135

» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu zvaracka.eu

» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

» spotrebiteľ - je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu zvaracka.eu

» objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. Tým nie je dotknuté právo odstúpiť od zmluvy.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

d) Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, doručiť najneskôr v posledný deň lehoty písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy na emailovú adresu info@zvaracka.eu alebo toto odstúpenie odovzdať doporučene na poštu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu prevádzky: VILBO s.r.o., Partizánska 477/57, 96212 Detva

c) Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpenia od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne v pracovnom čase na adresu predajne predmet zmluvy od ktorej odstupuje. Najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona)

d) Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu písomne v čo najkratšom termíne, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom pre vrátenie peňazí  

» tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na VILBO s.r.o., Partizánska 477/57, 96212 Detva
 

» tovar musí byť vrátený s pôvodnými vysačkami alebo označením

» tovar musí byť kompletný, vrátane dodaného príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe  

» odporúčame aby tovar zaslal kupujúci doporučene a poistený. Tovar nám nezasielajte na dobierku - takéto zásielky nebudú našou spoločnosťou prevzaté

e) Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako mu je doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

f) Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

g) Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

h) Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

i) Pre odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár:

5. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 12 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list.

c) V prípade objednania tovaru slovenským zákazníkom v CZK s doručením na slovensko sa ceny a objednávka automaticky prepočítajú cenami v EUR uvedených na stránke SK. Nákup V CZK je možný iba do Českej republiky.

6. Poplatky za prepravu

a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

b) Pri objednávke nad 160 € s DPH do 40 kg je poštovné zdarma, inak účtujeme poštovné nasledovne:  Toto platí pri zasielaní tovaru na území Slovenskej a Českej republiky.

Do 40 kg (do sumy 160 € s DPH) = 5,00 € s DPH

40 kg - 70 kg = 10 € s DPH

70 kg - 100 kg = 20,00 € s DPH

100 kg - 200 kg = 30,00 € s DPH

Nad 200 kg = 50,00 € s DPH

Ceny sa môžu meniť v závisloti od charakteru a vlastností tovaru.

c) Pri nákupe nad 300 € s DPH na dobierku alebo pri osobnom odbere môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.

e) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

7. Práva a povinnosti zmluvných strán:

a)  Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

b) Kupujúci je povinný:

» prevziať objednaný tovar,

» zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

» prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

c) Predávajúci je povinný:

» dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

» spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

8. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru:

a) Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v bode 7. odstavca b), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

b) Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

c) Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

9. Osobné prevzatie tovaru

Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese prevádzky obchodu zvaracka.eu. Termín osobného prevzatia bude vopred dohodnutý e-mailom alebo telefonicky.

10. Záruka, reklamácie a servis

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov, záručného listu a faktúry.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.

e) V prípade právneho vzťahu sa záručná doba riadi Obchodným zákonníkom - Zák. č. 513/1991 Z.z. teda ak kupujúci nie je spotrebiteľom. Pre tieto prípady nie je platný ani vydaný Reklamačný poriadok.

Reklamčný poriadok

11. Záverečné ustanovenia

Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

12. Zodpovednosť za chyby na stránke www.zvaracka.eu

a) Spoločnosť VILBO s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.zvaracka.eu sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
b) Spoločnosť VILBO s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
c) Spoločnosť VILBO s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

13. Ochrana osobných dát

a)   Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

b)   Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. 

c)   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. 

d)   Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:  

1) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami, 

2) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail., 

3) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne, 

4) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, 

5) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom, 

6) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona, 

7) právo na prenosnosť osobných údajov,

8) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

e)   Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

 

14. Bazár

a) Predávajúci ponúka vo svojom obchode aj uzavretie kúpnej zmluvy na bazárový tovar. Bazárovým tovarom sa rozumie tovar rozbalený, tovar s poškodeným obalom alebo vrátený použitý tovar.

b) Záručná doba na bazárový tovar pre spotrebiteľa je v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia výrobku.

c) Bazárový tovar nie je možné pri reklamácii vymeniť za nový kus.

d) Na reklamáciu bazárového tovaru sa vzťahujú ustanovenia reklamačného poriadku, pokiaľ nie je v tejto časti uvedené inak.

e) Bazárový tovar nie je možné reklamovať pre „vadu“ resp. iný dôvod, pre ktorý bol tento tovar predaný v zníženej cene.

15. Alternatívne riešenie sporov

a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@zvaracka.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

-------------------------------------------------------

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 033/5512 689
033/5512 690

fax č.: 033/5512 656

 

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@zvaracka.eu