• V košíku zatiaľ nič nemáte :(

Reklamačný poriadok

Na dodaný tovar poskytujeme záruku v lehote uvedenej podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností výrobku, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný výrobok určený, nevhodnej, či zanedbanej základnej údržby alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho. Reklamačnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, tj. dobu, po ktorú pri správnom používaní a ošetrovaní môže, vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania výrobok vydržať. Právo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené ihneď, bez zbytočného odkladu po zistení závady. Prípadné pokračujúce používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie výrobku.

Kupujúci je povinný si bezprostredne po doručení a prevzatí tovaru prehliadnuť a skontrolovať kompletnosť balenia zásielky.

. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný spísať záznam o poškodení tovaru za prítomnosti dopravcu. Výhrady a rozsah poškodenia tovaru uvedie kupujúci do škodového zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí šetrenia škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

V prípade poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník povinný oznámiť nám túto skutočnosť do 24 hodín. Prípadné neskoršie reklamácie žiaľ nebude možné uznať. 

Reklamáciu si zákazník môže uplatniť:

 • telefonicky v pracovných dňoch od 08:00 do 17:00 na telefónnom čísle 0908 994 113
 • e-mailom info@zvaracka.eu
 • zanechaním WhatsApp správy na čísle 0908 994 113
 • poštou zaslaním tovaru na našu adresu. VILBO s.r.o., Partizánska 474/57, 962 12 Detva
 • prepravnou spoločnosťou zaslaním tovaru na našu adresu. VILBO s.r.o., Partizánska 474/57, 962 12 Detva
 • odovzdanie osobne na jednu z našich prevádzok
 • využitie našej nadštandartnej služby (viac info na konci reklamačného poriadku)

Nezabudnite uviesť závady, ktoré reklamujete s popisom, kedy a ako sa závada prejavuje, ak si to typ závady vyžaduje. Tovar posielajte očistený so záručným listom a dokladom o kúpe (postačí aj kópia dokladu o kúpe).
Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na nami určené miesto v SR. Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopravíme na Vašu adresu v SR na naše náklady. O vybavení reklamácie vás budeme informovať telefonicky, alebo mailom. Zároveň Vám v zákonnej lehote vystavíme potvrdenie o vybavení reklamácie. Obchodné podmienky platia podľa aktuálneho občianského zákonníka.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je vhodné zaslať písomne (poštou) alebo osobne.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu, najneskôr však momentom, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. 

  Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový. 

  Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,

  2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,

  3. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, 

  4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,

  5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

  Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.

  Adresa pre osobné zaslanie reklamácie:
  VILBO s.r.o. - Zvaracka.eu

  Partizánska 474/57, 

  962 12 Detva

  -------------------------------------------

  Využite našu nadštandartnú službu a objednajte si kuriéra pre vyzdvihnutie zásielky u Vás.

  Stačí iba jedno, oboznámiť nás kde sa poškodená vec (tovar) nachádza a my vybavíme všetko za Vás.

  Objednáme kuriéra, ktorý vyzdvihne tovar na mieste, ktoré si sami určíte. Následne Vám tovar doručí kdekoľvek v rámci celej Slovenskej republiky.

  Poplatok za objednanie/doručenie je 7,90 € s DPH (platí sa pri následnom prevzatí tovaru)

  Uvedená služba sa nevstahuje na veľké stroje a zváračky presahujúce 40 kg.   Reklamačný formulár