AKO POSTUPOVAŤ PRI VÝBERE ZVÁRAČKY

Obsah článku

 • Podľa čoho vyberať zváračku
 • Sprievodca názvov funkcií zváračiek
 • Odporučené hodnoty zváracieho prúdu pre obaľované elektródy
 • Vhodné druhy prúdu pre zváranie TIG pre rôzne zvárané materiály

Podľa čoho vyberať zváračku

Vážení návštevníci zvaracka.eu, pokiaľ nie ste odborníkmi na zváraciu techniku a zváranie, v krátkosti by sme Vám chceli ponúknuť niekoľko rád pred kúpou zváračky. Rada pri kúpe zváračky Vám pomôže k správnemu rozhodnutiu.


Pozor !

 • Nevyberajte zváračku len podľa hodnoty maximálneho zváracieho prúdu. Dôležitejší parameter je tzv. zaťažovateľ alebo tiež výkonová využiteľnosť. Ten nám naznačuje, ako intenzívne môžeme zváračku využívať, teda ako dlho za daných parametrov prúdu môžeme pracovať, než dôjde k aktivácii tepelnej ochrany stroja.
 • Zaťažovateľ sa meria pri zváračkách podľa normy EU - EN 60974-1. Táto norma prikazuje merať tento parameter pri teplote okolitého prostredia 40°C. Pýtajte sa preto vždy predajcu, pri akej teplote bol meraný jeho udávaný zaťažovateľ !!
 • Pýtate sa prečo? Pretože napr. pri meraní pri teplote okolia 20°C prebieha ochladzovanie zváračky podstatne intenzívnejšie, a teda parameter zaťažovateľ by mal byť polovičný!! Potom sa rôzni výrobcovia chvália neuveriteľnými hodnotami zaťažovateľa a nakoniec sa zistí, že zváračka je v prevádzke neuchladiteľná. Pokiaľ bude odpoveď predajcu vyhýbavá, dávajte pozor na vynaložené prostriedky!!
 • A teraz ako to funguje: meranie prebieha pri teplote okolia 40°C v 10 minútovom pracovnom cykle, ktorý je 100% času. Zváračka má napr. udávaný zaťažovateľ: 140A pri 20% a 80 A pri 60%. Tento konkrétny parameter znamená, že pri teplote okolia 40°C, do zásahu tepelnou ochranou môžeme nepretržite zvárať prúdom:140 A 2 minúty, potom nechať pauzu k ochladeniu 8 minút. Alebo zvárať prúdom 80 A po dobu 6 minút a potom urobiť pauzu na chladenie 4 minúty. 10 minút = 100%. Samozrejme, pokiaľ je teplota okolia nižšia než 40°C, parametre zaťažovateľa sú násobne priaznivejšie. V praxi si predstavte situáciu, za akej sa bežne pracuje: teplota okolia menej ako 20°C, zvárací prúd 60-90 A. Priemerný čas na vytvorenie zvaru cca 1-2 min. Zvlášť u zváračiek MIG-MAG. Tiež Vás napadla otázka, prečo kupovať neúmerne výkonnejšiu a drahšiu zváračku? Teraz je to už len na Vás.

A teraz stručne ďalej k výberu zváračky. Každá zváračka, zvlášť tie zložitejšie, majú svoje špecifické funkcie. Na vyžiadanie Vám vieme zaslať manuál ku každému typu zváračky.

Vopred je treba vedieť, aký materiál sa bude zvárať. Pokiaľ budete zvárať oceľ bežných rozmerov, záleží na tom, akou metódou chcete zvárať. Tu sú na výber zváračky pre zváranie metódou MMA(obalená elektróda), MIG-MAG, TIG - pojmy sú vysvetlené nižšie. Potom už záleží len na výbere podľa ceny, váhy a výkonu. To je na každom z Vás.
Pokiaľ budete zvárať hliník, zliatiny vyberajte skôr medzi modelmi označenými funkciami ako TIG-AC/DC LIFT/HF.
Pokiaľ budete zvárať problematické hrúbky ocele a s dôrazom na estetiku, zaujímajte sa o zváračky s funkciou PULSE, Slope Down, Short Arc, Spray Arc.
Pokiaľ budete zvárať viac druhov materiálov jedným strojom, zaujímajte sa o zváračky s funkciami Pulse, 2T-4T, AC/DC, plynule nastaviteľné stroje, multifunkčné zváračky.

Sprievodca názvami funkcií zváračiek

 • MMA (Manual Metal Arc) je metóda ručného zvárania elektrickým oblúkom s použitím obaľovaných zváracích elektród. Zdrojom pre zváranie môže byť napätie AC – striedavé (trafozváračky) alebo DC – jednosmerné (invertory). Takmer všetky obaľované elektródy sa pripájajú ku kladnému pólu + zdroja. Uzemňovacia svorka sa pripojí k zápornému – pólu zdroja. Len vo výnimočných prípadoch pri použití kyslých elektród sa urobí prepólovanie.
 • MIG-MAG (Metal Inert Gas- Metal Active Gas) je metóda zvárania, kedy je prídavný materiál plynulo dodávaný do miesta zvaru podávacím zariadením, prídavný materiál sa taví elektrickým oblúkom a tavný kúpeľ je chránený pred atmosférickou oxidáciou inertným plynom, ktorý je dodávaný na miesto zvaru. Inak sa tento spôsob nazýva tiež metóda zvárania v ochrannej atmosfére.
 • FLUX je nová, moderná zváracia metóda podobná metóde MIG-MAG, kde ochranu inertným plynom nahrádza materiál odparený tavením zváracieho drôtu a chrániaci taveninu pred atmosférickou oxidáciou. Tento zvárací drôt (tiež nazývaný „trubičkový“) je vlastne zvinutý pásik naplnený rutilovou alebo bázickou náplňou s prímesami. Tento pásik je zvinutý, fixovaný zámkami na jeho okrajoch, aby nedochádzalo k jeho otváraniu a nakoniec vyžíhaný. Pri tejto metóde FLUX odpadá nutnosť použiť dodatočné plynové zariadenie pri všetkých výhodách, ktoré má zváranie MIG-MAG. Pretože tavenina vzniká odtavovaním drôtu a po jeho kruhovom obvode je rozstrekovaná jemnými kvapkami do kúpeľa, zvar je oproti klasickej metóde MIG-MAG úhľadnejší , zaoblený a homogénny. V dnešnej dobe, pri cene trubičkového drôtu, sa už prevádzkové náklady vyrovnávajú nákladom na zváranie s inertným plynom (platí pri zváraní ocelí) a odpadá manipulácia s fľašami.
 • TIG (Tungsten Inert Gass) alebo tiež nemecky WIG (Wolfram Inert Gass) - zváracia metóda predstavuje zvárací postup, ktorý využíva teplo uvoľňované zo zapáleného elektrického oblúka, udržiavaného medzi neroztaviteľnou elektródou (wolfrám) a zvarovaným dielom. Wolfrámú elektródu drží zváracia pištol vhodná pre prenos potrebného zváracieho prúdu, ktorá chráni samotnú elektródu a zvarovací kúpeľ pred atmosférickou oxidáciou prostredníctvom prúdu inertného plynu (obvykle Argon Ar 99,5%) , prúdiaceho z keramickej hubice. Môže sa použiť ručné pridávanie zváracieho materiálu alebo zvárať len natavením okrajov zvarencov.
 • TIG DC ( DC je jednosmerné výstupné napätie zváracieho stroja) je druh zvárania vhodný pre čisté zváranie všetkých druhov uhlíkových ocelí s nízkym a vysokým obsahom zliatin a ocelí s obsahom medi, niklu a titanu a ich zliatin. Pre zváranie TIG DC elektródou pripojenou na – pól sa obvykle používa elektróda s 2% ceru (so šedým pruhom)
 • TIG AC (AC je striedavé výstupné napätie zváracieho stroja) je druh zvárania kovov ako je hliník, bronz, mosadz, zliatiny, ktoré vytvárajú pri zváraní na tavenine ochranný izolačný oxid. Zmenou polarity zváracieho prúdu je možné „rozbiť“ povrchovú vrstvu oxidu prostredníctvom mechanizmu nazvaného „ionické pieskovanie“. Napätie na wolfrámovej elektróde je striedavo kladné (EP) a záporné (EN). To sa deje regulovateľne cca 20-200x za sek. Obvykle sa používa zeleno označená elektróda s 99,8% wolfrámu. Počas doby EP je oxid odstraňovaný z povrchu, čím je umožnená tvorba kúpeľa. Počas doby EN dochádza k maximálnemu prenosu tepla na zváraný diel, čo umožní jeho zváranie. Možnosť meniť hodnotu parametra „balance“ v režime AC umožňuje znížiť dobu prúdu EP na minimum a umožniť tak rýchlejšie zváranie. Hodnotu parametra balance možno meniť od 20% do 90% (percentuálny podiel EN na celkovej dobe).Vyššie hodnoty parametra balance umožňujú rýchlejšie zváranie, vyšší prienik, koncentrovanejší oblúk, užší zvárací kúpeľ a obmedzený ohrev elektródy. Nižšie hodnoty umožňujú vyššiu čistotu zváraného dielu. Použitie príliš nízkej hodnoty parametra balance znamená rozšírenie oblúka a odoxidovanej časti povrchu, prehrievanie elektródy s následnou tvorbou guľôčky na hrote a pokles ľahkosti zapálenia oblúka a možnosti jeho nasmerovania. Použitie nadmernej hodnoty parametra balance má za následok príliš „špinavý“ zvárací kúpeľ zašpinený tmavými prímesami.
 • Zvárací invertor je zariadenie, ktoré usmerní priamo bežné sieťové napätie, toto usmernené napätie potom elektronický obvod premení na striedavé napätie vysokej frekvencie. Toto vysokofrekvenčné napätie sa transformuje a usmerní na jednosmerné napätie, použiteľné pre zváranie, tzv. DC napätie. V zvláštnych prípadoch sa ponechá výstup striedavý AC alebo pri moderných prístrojoch sa elektronicky prepína polarita, potom hovoríme o striedavom výstupnom napätí AC. Výhodou týchto invertorov je veľmi nízka hmotnosť, možnosť elektronicky upravovať priebeh výstupného napätia, a tým ho prispôsobiť rôznym zváracím metódam. Ďalej veľká možnosť vybaviť tieto stroje ďalšími funkciami zvyšujúcimi komfort a kvalitu práce. Invertor je citlivé elektronické zariadenie, ktoré potrebuje byť udržiavané v čistote. Pokiaľ pracuje v prašnom prostredí, je nutné ho po demontovaní krytu vyfúkať 1-6x za rok (podľa prašnosti) stlačeným vzduchom a vyfúkať zanesené otvory chladiaceho zariadenia.

Ďalšie funkcie invertorov:

 • Arc force (MMA) na výstupe invertora je meranie zváracieho prúdu. Pokiaľ napr. zvárač neudrží elektródu pri práci v konštantnej vzdialenosti od zvarenca, obvod Arc Force pridáva a uberá prúd podľa parametrov oblúka, a tým sa vytvára rovnomerný zvar.
 • Anti stick (MMA) obvod, ktorý pri zapaľovaní oblúka rozpozná, že by došlo k prilepeniu elektródy a ihneď obmedzí zvárací prúd, a tým zabráni prilepeniu elektródy.
 • Hot start (MMA) obvod, ktorý pri zapaľovaní oblúka nastaví parametre výstupu invertora tak, aby umožnil ľahké zapálenie oblúka.
 • HF (TIG) týka sa invertorov a jedná sa o vysokofrekvenčné zapálenie oblúka bez dotyku elektródy so zvarencom prostredníctvom iskry vyvolanej vysokofrekvenčným zariadením. Tento spôsob zapálenia oblúka nespôsobuje vznik wolfrámových prímesí v zváracom kúpeli ani opotrebovanie elektródy a ponúka ľahké začatie zvárania vo všetkých polohách.
 • Lift (TIG) týka sa invertorov a jedná sa o možnosť zapálenia elektrického oblúka oddialením wolfrámovej elektródy od zvarenca. Tento spôsob zapálenia oblúka spôsobuje menej elektromagnetického rušenia a znižuje na minimum výskyt wolfrámových prímesí a opotrebovanie elektródy. Pri zapaľování oblúka sa ľahko dotkneme elektródou zvarenca a pri stlačenom tlačidle na pištoli oddialime 2-3 mm elektródu od zvarenca, a tým zapálime oblúk.
 • Slope Down táto funkcia umožní postupný pokles nastaveného zváracieho prúdu v momente uvoľnenia tlačidla na hodnotu prúdu Ibase
 • Výkonové využitie alebo tiež zaťažovateľ - týka sa všetkých zváračiek a jedná sa o veľmi dôležitý parameter!!! Všetky nami predávané zváračky sú testované pri teplote okolí 40°C podľa normy Európskej únie EN 60974-1. Zaťažovateľ udáva percentuálne čas, počas ktorého môže zvárací prístroj dodávať uvádzaný prúd pri teplote okolia 40°C. Vyjadruje sa v % na základe 10 minútového cyklu (napr. 60%=6 min. práce s daným prúdom v technických parametroch, 4 min. prestávka, alebo inak - 170 A pri 40% znamená 4 minúty práce pri prúde 170 A a0 6 minút (60%) pauza). Pri prekročení týchto parametrov (pri teplote pracovného prostredia 40°C ) dôjde k zásahu tepelnej ochrany zváračky, zvárací prístroj zostane v pohotovostnom režime. Po ochladení zváračky na prevádzkovú teplotu sa tepelná ochrana zváračky automaticky späť zapne. Hodnota teploty, pri ktorej je zváračka testovaná je veľmi dôležitá. Pokiaľ niekto túto hodnotu neudáva a zváračky sú testované pri teplote napr. 20°C, sú udávané parametre zváračky v podstate polovičné !! Pri 20°C je ochladzovanie zváračky intenzívnejšie a údaj "zaťažovateľ" je podľa noriem EU nekorektný. Naopak, pokiaľ budete so zváračkou skúšanou pri 40°C pracovať pri okolitej teplote 20°C, budú hodnoty "zaťažovateľ" prakticky 2- násobné.
 • Post Gas - nastaviteľná doba dofuku inertného plynu pri dokončení zvárania
 • Burn Back - nastaviteľná doba dohorenia zváracieho drôtu od vypnutia spínača horáku pre tzv. vyplnenie kráteru zvaru
 • Short ARC (krátky oblúk) týka sa metódy MIG-MAG a je to režim odtavovania drôtu, kedy k oddeleniu kvapôčky dochádza následkom krátkych skratov na hrote drôtu v taviacom kúpeli. (až 200x za sekundu) Tento spôsob je vhodný pre: uhlíkové a nízkolegované ocele, nerez, hliník a zliatiny. Aplikácie: zváranie vo všetkých polohách, na jemných povrchoch alebo pre prvý nános do obrúsených hrán, výhodou je menší prenos tepla do zvarenca a dobre ovládateľný kúpeľ.
 • Spray ARC (rozstrekovaný oblúk) týka sa metódy MIG-MAG a je to režim tavenia drôtu pri vyšších prúdoch a napätí -s porovnaním s režimom Short arc hrot drôtu neprichádza do styku s tavným kúpeľom – z neho vychádza oblúk , prostredníctvom ktorého vznikajú kovové kvapôčky pochádzajúce z nepretržitého tavenia drôtu, teda bez výskytu skratov. Tento spôsob je vhodný pre: uhlíkové a nízkolegované ocele, nerez, hliník a jeho zliatiny. Aplikácie: zváranie na rovnom povrchu, s hrúbkou materiálu min.3-4 mm (vysoko fluidný kúpeľ) rýchlosť nánosu veľmi rýchla, vysoké prehriatie zvarenca.
 • Pulse Arc (pulzný oblúk) jedná sa o kontrolovaný prenos v režime „Spray Arc“ a vyznačuje sa preto výhodami, čo sa týka rýchlosti tavenia a absencie vymršťovania materiálu, a to pri veľmi nízkych hodnotách prúdu, kedy nedochádza k takému ohrevu zvarenca, podobne ako u Short Arc. Každému prúdovému impulzu zodpovedá oddelenie jednej samostatnej kvapky drôtu elektródy, tento jav sa vyskytuje s pravidelnosťou úmernou rýchlosti posuvu drôtu v závislosti na jeho priemer. Obvyklé hodnoty frekvencie sú 30-300 Hz. Použitie: uhlíkové a nízkolegované ocele, nerez, hliník a jeho zliatiny. Aplikácie: zváranie v rôznych polohách, tenkých a stredne hrubých materiálov, ktoré rýchlo podliehajú účinkom tepla (hliník a jeho zliatiny) a tiež pri hrúbkach materiálu pod 3 mm.
 • SYNERGY (súčinnosť) táto funkcia umožňuje súbežne využívať niekoľko funkcií zváračky zároveň. Od výrobcu sú nastavené programy na rôzne druhy materiálov, Vám stačí meniť potom už iba jeden parameter. Ďalej je možné v ručnom režime nastaviť každý parameter zvlášť a uložiť do pamäte. Takto sa dá uložiť nekonečne veľa rôznych osobných nastavení pre často sa opakujúce technologické postupy.
 • Režim 2T/4T (režim dvojtakt-štvortakt) Dvojtakt-stlačením tlačidla na horáku sa uvedie zváračka do chodu, pustením tlačidla sa zastaví. Používa sa pri krátkych zvaroch. Štvortakt - stlačením tlačidla sa spustí stroj a po uvoľnení zváračka zostáva v činnosti. Ďalším stlačením a uvoľnením sa zváračka zastaví. Tento režim sa používa pri dlhých zvaroch, aby „nebolel“ prst. Funkcia Štvortakt býva doplnená ešte funkciou Bi-Level, uvádza sa do činnosti krátkym stlačením ovládacieho tlačidla.

Odporúčané hodnoty zváracieho prúdu pre rôzne druhy obaľovaných elektród:

Ø elektródy mm

1,6

2

2,5

3,25

4

5

6

Rutilové

30-55

40-70

50-100

80-130

120-170

150-250

220-370

Bázické

50-75

60-100

70-120

110-150

140-200

190-260

250-320

Celulózové

20-45

30-60

40-80

70-120

100-150

140-230

200-300

 

Vhodné druhy prúdu pre zváranie TIG pre rôzne materiály:

DC

AC

Oceľ

*

Nerezová oceľ

*

Liatina

*

Meď

*

Nikel

*

Titán

*

Hliník

*

Mosadz

*

Bronz

*

Zliatiny

*