• V košíku zatiaľ nič nemáte :(

5r. záruka KUHTREIBER

Na zváracie stroje KUHTREIBER poskytuje naša spoločnosť VILBO s.r.o. 5 ročnú záruku.

  • Záruka 5 rokov začína plynúť od doby zakúpenia zváračky, dôležitý je dátum kúpy stroja potvrdený na záručnom liste výrobcu.
  • Záruka 5 rokov platí iba pre zváračky zakúpené v spoločnosti VILBO s.r.o. v kamennej predajni, alebo prostredníctvom e-shopu www.zvaracka.eu
  • Záruka 5. rokov sa vzťahuje iba na zváračky od firmy Kühtreiber, s.r.o.
  • Pre uplatnenie 5 ročnej záruky musí byť ku záručnému listu priložený doklad o kúpe stroja
  • Stroje, ktoré podliehajú 5. ročnej záruke má právo servisovať výhradne naša spoločnosť VILBO s.r.o.

Zo záruky sú vylúčené: prevádzka stroja v trojsmennej prevádzke, závady vzniknuté v dôsledku zostavenia a montáže, ktoré nevykonávala naša spoločnosť VILBO s.r.o., nedodržaní inštalačných požiadaviek a podmienok pre používanie a údržbu, nadmerným namáhaním súčastí nad výkonovú hranicu stanovenú predajcom, nedbalým alebo nesprávnym zaobchádzaním a používaním nevhodných prevádzkových materiálov, ktoré nedodal predajca. To platí tiež pre závady, ktoré majú svoj pôvod v materiáli, ktoré dodal kupujúci. Predajca neručí tiež za poškodenia spôsobené jednaním tretej osoby, atmosferickými výbojmi, prepätím a chemickými vplyvmi. Záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré podliehajú prirodzenému prevádzkovému opotrebeniu. Pracovný čas nutný na vykonanie opravy podľa katalógu a k tomu prípadné cestovné a náhradu času na ceste (max. 200 km a max. 3 hod. na jeden záručný prípad) znáša kupujúci. 5. ročná záruka je neprenosná a platí len na uvedeného kupujúceho.

V prípade, že potrebujete písomnú formu uvedených podmienok pre 5 ročnú záruku, môžete si ich stiahnuť

Pri reklamácii postupujte podľa nášho reklamačného poriadku.

Prečítajte si náš reklamačný poriadok